Kurs na wychowawcę oraz kurs na kierownika wypoczynku

Zapraszamy !

 

Już od dziś można zapisywać się na

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

oraz

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

 

 

Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

 

Program:

  1. Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku.
  2. Organizacja pracy w placówce wypoczynku – podział na grupy, wybór samorządu, rada kolonii – obozu, rozkład dnia, rada wychowawców
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – obowiązujące przepisy: podczas przejazdu na miejsce wypoczynku w czasie trwania wypoczynku, przeciwpożarowe, w czasie kąpieli, w czasie poruszania się po drogach, w czasie wycieczek (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych), normy żywienia, abc ratownictwa przedmedycznego (pierwsza pomoc), zasady obsługi urządzeń elektrycznych
  4. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym.
  5. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku.

Kursy na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku odbywają się w formach wykładów i zajęć praktycznych.

Na zakończenie kursu na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku organizator ma obowiązek przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności uczestników podczas kursu.

Cele:

Uzyskanie kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej placówki wypoczynku poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii, nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

– ukończyła 18 lat,

– posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),

– posiada udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wprowadzone w znowelizowanym rozporządzeniu zmiany dotyczą:

  1. Zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.
  2. Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, zamiast dotychczasowego odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku.

Świadectwo kwalifikacyjne:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN potwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Formalności i zgłoszenie:

– zgłoszenia można dokonać w sekretariacie szkoły

– podpisanie umowy o szkolenie,

– przedłożenie dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-letnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wypoczynku lub w przypadku nauczycieli czynnych dokument potwierdzający co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej.

Koszt:

– 120 zł.

 

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie Centrum Kształcenia „Edukator”

Ozorków, ul. Lotnicza 1, parter, pok. Nr 34

 

 

 Więcej informacji pod numerem telefonu

(42) 279 63 36

606 246 740

17757172_307200046360843_871186396035454973_n(1)